info@mltcompany.pl

ul. Prosta 18 i ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa

Logo
a
M

info@mltcompany.pl

ul. Prosta 20, 00-001 Warszawa

Polityka prywatności

PODSTAWOWE INFORMACJE

 Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka„) określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Mennica Towers GGH MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Ujazdowskie 41; 00-540 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465391, REGON 146726028, NIP 7010384164, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000.000 PLN (dalej odpowiednio: „Administrator” lub „MLT”) należących do:

 1. osób fizycznych będących kontrahentami Administratora lub zamierzającymi podjąć współpracę z administratorem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. osób fizycznych będących pracownikami/współpracownikami kontrahentów (niezależnie od formy zatrudnienia/współpracy), którzy zostali wyznaczeni przez takiego kontrahenta jako osoby odpowiedzialne za współpracę z administratorem lub za jej nawiązanie,

– zwanych dalej łącznie „Przedstawicielami„.

 

Niniejsza Polityka dotyczy danych osobowych zebranych przez Administratora (lub w jego imieniu) zarówno od pracodawcy/zleceniodawcy Przedstawiciela (niezależnie od formy zatrudnienia/współpracy) jak i bezpośrednio od Przedstawiciela (dalej: „Dane Osobowe„).

 

Dane Osobowe Przedstawicieli zbierane przez MLT przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”).

 

Od momentu pozyskania Danych Osobowych Administrator przyjmuje funkcję administratora Danych Osobowych Przedstawicieli w rozumieniu RODO.

 

 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator może przetwarzać następujące dane Przedstawicieli: imię (imiona), nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych), firma, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego.

 

MLT może przetwarzać również inne kategorie Danych Osobowych, o ile jest to niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania Danych Osobowych i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

 

 

PRZETWARZANIE SZCZEGÓLNYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator może przetwarzać Dane Osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, jak również dane genetyczne, biometryczne w celu zidentyfikowania osoby fizycznej oraz dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby, a także dane dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa, jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w art. 9 i 10 RODO lub innych szczególnych przepisach prawa.

 

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych przez MLT jest:

 1. dobrowolnie wyrażona zgoda Przedstawiciela;
 2. wykonanie umowy zawartej przez Przedstawiciela z MLT lub zamiar zawarcia umowy z MLT;
 3. podjęcie przez MLT, na żądanie Przedstawiciela, działań przed zawarciem umowy;
 4. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 5. gdy przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Przedstawiciela lub innej osoby fizycznej;
 6. gdy przewarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MLT lub przez stronę trzecią, za wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów MLT mają interesy lub też podstawowe prawa i wolności Przedstawiciela, wymagające ochrony Danych Osobowych.

 

Dane Osobowe Przedstawicieli będą przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia współpracy pomiędzy Administratorem, a danym kontrahentem. Dane Osobowe mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie – w przypadku uzyskania przez Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania przez Przedstawiciela, a także w przypadku, gdy Administrator uzna, że nie są mu one już potrzebne do osiągnięcia usprawiedliwionego celu (tj. kontaktu z kontrahentem).

 

Dane Osobowe nie zostaną usunięte przez Administratora w terminie wynikającym z ustępu poprzedzającego, jeżeli ich przechowanie będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa lub będzie niezbędne do dokonania rozliczeń lub dochodzenia roszczeń w związku ze współpracą z kontrahentem lub jego Przedstawicielem.

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

 

Dane Osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów. W szczególności Dane Osobowe mogą być udostępniane dostawcom usług wspierających działania Administratora, takich jak: zarządcy budynków zrealizowanych przez MLT, dostawcom usług IT (w tym obsługa i serwisowanie systemów informatycznych, usługi chmurowe, hosting danych), dostawcom usług poczty elektronicznej, dostawcom usług archiwizacji i niszczenia dokumentacji, podmiotom finansującym MLT, bankom i operatorom płatności, operatorom pocztowym lub kurierom, firmom doradczym, z którymi Administrator współpracuje. Ponadto Dane Osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym (bądź wykonującym zadania publiczne) uprawnionym do uzyskania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Dane Osobowe mogą być przekazane również innym zainteresowanym podmiotom (także niezależnym od Administratora), jeżeli Przedstawiciel udostępnił je w takiej formie, z której jednoznacznie wynika, że pragnął, aby kontaktowały się z nim podmioty trzecie w sprawach służbowych.

 

Co do zasady, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z uwagi jednak na to, że korzystamy z usług zewnętrznych dostawców (w szczególności narzędzi i usług informatycznych), Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takiej sytuacji Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewni odpowiednie gwarancje ochrony Danych Osobowych.

 

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych, osobom których dane są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące prawa:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych Osobowych, informacji od kiedy jej Dane Osobowe są przetwarzane i ewentualnych odbiorcach Danych Osobowych;
 • prawo dostępu do swoich Danych Osobowych;
 • prawo do sprostowania swoich Danych Osobowych;
 • prawo żądania usunięcia swoich Danych Osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, o ile przetwarzanie opiera się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 

Mogą Państwo zrealizować swoje prawa wskazane powyżej poprzez skierowanie stosownego żądania do Administratora na adresy kontaktowe wskazane poniżej.

 

Ponadto, osobom fizycznym, których dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub innego właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

 

PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE DECYZJE

 

Dane Osobowe Przedstawicieli nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje wobec osób, których dane te dotyczą.

 

 

KONTAKT

 

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych powinny być kierowane na adres info@mltcompany.pl

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Każdy z kontrahentów MLT jest zobowiązany do poinformowania swoich Przedstawicieli o niniejszej Polityce.

 

Niniejsza Polityka ma pełne zastosowanie do spółek powiązanych z Administratorem, które powołują się na niniejsza Politykę.